English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi
(e-ISSN: 2651-5326)

Yazım Kuralları

COMU Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi (COMU J Mar Sci Fish), deniz, içsu ve balıkçılık bilimlerinin tüm yönlerini içeren orijinal makale, derleme, kısa bildiri, vaka raporları ve editöre mektupları yayınlamaktadır. COMU Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi yılda iki kez (Temmuz ve Aralık) yayınlanan (e-ISSN: 2651-5326) hakemli bir dergidir. Çift kör bir hakem değerlendirme süreci izlenmektedir ve bu nedenle yazarlar, göndermeden önce adlarını ve herhangi bir onayını makaleden çıkarmalıdır. Yazar isimleri, sorumlu yazarın ismi, bağlı kuruluşlar, adres, telefon numarası, e-mail adres ve ORCID numaraları sadece başlık sayfasında verilmelidir.

COMU Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi, Açık Erişimli bir dergidir, yani tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumu tarafından ücretsiz olarak erişilebilir olduğu anlamına gelir. Kullanıcıların, yayıncıdan veya yazardan önceden izin almaksızın makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, yazdırmasına, aramasına veya bağlantı vermesine veya başka herhangi bir yasal amaç için kullanmasına izin verilir. Bu, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin (BOAI) Açık Erişim tanımına uygundur.

Orijinal makaleler ve derlemeler; tablolar, şekiller ve referanslar dahil 25 sayfa ile sınırlıdır.
Kısa bildiri, teknik not, raporlar ve vaka raporları; tablolar, şekiller ve referanslar dahil 10 sayfa sınırlıdır.
Editöre Mektuplar; tablo ve açıklamalar dahil 3 sayfa ile sınırlıdır.


MAKALE GÖNDERME
1) Makaleler Türkçe veya İngilizce yazılmalıdır. Yabancı yazarlar için makalenin Türkçe başlığı, anahtar sözcükler ve özetin tercümesi dergi ofisimiz tarafından yapılacaktır.
2) COMU Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi'ne tüm makaleler derginin web sitesi üzerinden, https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmsf adresinden elektronik ortamda sunulmalıdır.
3) Makaleler daha önce yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ve başka bir yerde yayınlanması için sunulmuş veya aynı anda değerlendirilmiş olmamalıdır.
4) Yayın kurulu, yayınlanmak üzere gönderilen yazıda gerekli değişiklikleri ve eksiltmeleri yapma ve yazarlara önerilerde bulunma hakkına sahiptir. Yazarlara düzeltilmek üzere gönderilen yazılar bir ay içinde yazı işlerine iade edilmelidir. Gönderilen yazıların ön değerlendirme ve yayın kurulu tarafından kabul edilmesinden sonra, makale ancak alan editörü ve bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından onaylandıktan sonra yayımlanabilir.
5) Yayınlanan makalelerin tüm sorumluluğu sadece yazarlara aittir. Dergimizin etik politikasına göre intihal/intihale müsamaha edilmeyecektir. Tüm makalelerin orijinallikleri intihal kontrolü yazılımı (iThenticate programı; http://www.ithenticate.com) kullanılarak tespit edilir. Benzerlik oranı %30 ve altında olan makaleler yayına kabul edilir. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal yapıldığı tespit edilirse yayımlanması reddedilir.
6) Yazarlar, gerekli etik komisyon raporunun onay seri numarasını materyal ve yöntemler bölümünde belirtmelidir. Gerekirse yayın kurulu etik komisyon raporunun resmi belgesini de isteyebilir. Etik bir sorun tespit edilirse (proje bilgilerinin bildirilmemesi, etik kurul bilgilerinin olmaması, çıkar çatışması vb.), Yayın kurulu değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında makaleyi reddedebilir.
7) Yazarlar, bilimsel araştırma ve yazarlar ile ilgili “Etik İlkeler ve Yayın Politikası” bölümünde listelenen konuları dikkate almalıdır.
8) Dergi herhangi bir makale gönderme, makale-editoryal işlem veya yayın ücreti (sayfa veya renk ücretleri) almaz. Yazarlar için telif ücreti alınmamaktadır.


MAKALE HAZIRLAMA
Makale, Times New Roman yazı tipi (12 punto) kullanılarak MS Word formatında (.doc veya .docx) hazırlanmalı ve sayfanın tüm kenarlarından 2.5 cm boşluk bırakılmalı ve çift aralık ile yazılmalıdır. Bakteri, virüs, parazit ve mantar türlerinin isimleri ve anatomik terimler gibi Latince ifadeleri, orijinal hallerini koruyarak italik karakterlerle yazılmalıdır. Orijinal çizimler, şekiller, resimler vb. makale ile birlikte sunulmalıdır.

Orijinal makale (kısa bildiri/teknik not dahil): Başlık sayfası, Özet, Anahtar kelimeler, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Teşekkür, Çıkar Çatışması, Yazar Katkıları ve Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir.

Derlemeler: Başlık sayfası, Özet, Anahtar kelimeler, Giriş, Tartışma, Teşekkür, Çıkar Çatışması, Yazar Katkıları ve Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir.

Makalede birinci sayfadan itibaren satır ve sayfa numarası verilmelidir.

Kısaltmalar Uluslararası kuralları takip etmeli ve metinde ilk sözlerinde tanımlanmalıdır.

Semboller uluslararası kullanıma uygun olarak seçilmeli ve ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalıdır.

Makalenin tamamı (metin, kaynaklar, şekiller ve tablolar dahil) tek bir dosyada olmalıdır. Şekiller ve tablolar, makalenin içinde ilgili yerlere eklenmelidir.

Başlık Sayfası
Başlık: Kısa ve bilgilendirici olmalı ve her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.
Yazarlar: Yazarların ad ve soyadlarının ilk harfi büyük harfle yazılacaktır. Yazarların adresi, üst karakter numaralarıyla bağlantılı olmalı ve başlığın altında listelenmelidir. Sorumlu yazar, yazar adlarında (*) ile belirtilmelidir ve adres, telefon numarası ve e-posta adresi eklenmelidir. Makale yazarlarının tümünün ORCID numaraları verilmelidir.

Ara başlıklar
1. Düzey: ortalanmış, kalın, baş harfleri büyük geri kalanı küçük (Makale Başlığı)
2. Düzey: sola yaslanmış, kalın, baş harfleri büyük geri kalanı küçük (Giriş, Materyal ve Metot vb)
3. Düzey: Bir tab içeride, kalın, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük.
4. Düzey: Bir tab içeride, kalın, italik, başlığın yalnızca ilk harfi büyük geri kalanı küçük, sonunda nokta var.

Öz
Özette amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar kısaca verilmeli ve 300 kelimeyi geçmemelidir.

Anahtar kelimeler
Yazarlar, makalenin kapsadığı konuyu tanımlayan en fazla 6 anahtar sözcük vermelidir. Tüm anahtar kelimeler, virgül kullanarak yazılmalıdır.

Giriş
Bu bölüm genellikle ilgili literatürün kısa bir yorumuna dayalı makalenin konusunu belirtmelidir. Yenilikler ve çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir. Giriş, çok çeşitli bilimsel disiplinlerden okuyucuların dikkatini çekecek kadar genel olmalıdır.

Materyal ve Yöntem
Bu bölüm kullanılan materyal ve yöntemlerin kısa ve net bir açıklamasını içerir. Alt başlıklar uygun şekilde verilebilir. Materyallerin veya atıf yapılan araştırmacıların ayrıntılı açıklamaları, karşılaştırmalar ve analiz tiplerinden bahsedilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalar için, yazarlar makalenin bu bölümünde Yerel Etik Kurulun onayını belirtmelidir. Verilerin istatistiksel analizi vb tanımlayıcı ayrıntılar bu bölümde kısa alt başlık olarak açıklanmalıdır.

Bulgular ve Tartışma (ayrı veya birlikte)
Araştırmanın verileri ve bulguları (tablo ve şekiller) açık ve net bir şekilde tanımlanmalı ve ilgili literatür alıntıları ile karşılaştırılması uygun şekilde yapılmalıdır. Önemli bulgular, son paragrafta sonuç olarak kısaca özetlenebilir. Verilerin detaylı yorumlanması bulgulara dahil edilmemeli, tartışma bölümünde verilmelidir.

Tablo ve Şekiller
Tablo ve Şekil başlıkları kısa ve bilgilendirici olmalıdır. Tanımlayıcı başlıklar, tabloların üstünde ve şekillerin altında verilmelidir. Şekiller ve tablolar, makalenin içinde ilgili yerlere eklenmelidir.
Şekillerin açıklamaları, “Şekil 1, Şekil 2…” etiketli referanslar listesinden sonra listelenmelidir. Sadece bir şekil varsa başlık “Şekil” olarak etiketlenmelidir. Ayrıca, hakem incelemeleri tamamlandıktan sonra gerekli durumlarda şekiller yazarlardan istenecektir. Şekiller, TIFF veya JPEG formatında en az 300 dpi çözünürlükte kaydedilmelidir.
Tablolar, makalenin sonunda, Tablo 1, Tablo 1. şeklinde verilmelidir, yalnızca bir Tablo olması durumunda, “Tablo” olarak etiketlenmelidir. Tablolar, Word formatında Tablo aracı kullanılarak hazırlanmalıdır.

Teşekkür
Destek veren kurumlar, proje numaraları, tez çalışması vb ifadeler ile kurumlara ve bireylere teşekkürler ifade edilmelidir. (varsa)

Çıkar Çatışması
Çıkar çatışması olup olmadığı ifade edilmelidir.
Örnekler;
• Yazar çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.
• Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.
• Yazarların, bu makalede tartışılan konu veya materyallerle herhangi bir finansal veya finansal olmayan çıkarları olan herhangi bir organizasyon veya kuruluşla hiçbir ilişkisi veya bağlantısı yoktur.
• John Smith, çıkar çatışması olmadığını beyan eder. Paula Taylor, İlaç Şirketi A'dan araştırma hibeleri almıştır. Mike Schultz, İlaç Şirketi B'den bir konuşmacı onur ödülü almıştır ve İlaç Şirketi C'nin hisselerine sahiptir.

Yazar Katkıları
Makalede yazar katkıları aşağıda verilen örneklere benzer şekilde ifade edilmelidir. Yazar katkıları hakem değerlendirme süreci tamamlandıktan ve editör tarafından kabul edildikten sonra yazarlar tarafından yazının içerisine konacaktır.
Örnekler;
• D. Nak, E. Kuruoglu ve Y. Nak, araştırmayı planladı ve tasarladı. Z. M. Ekıcı, D. Koca, T. Avcılar, M. E. Sahın ve A. H. Shahzad klinik sürecinde yardımcı oldular. M. O. Özyiğit ve Z. Avcı Kupeli histopatolojik incelemeler yaptı. Tüm yazarlar sonuçları tartıştılar ve makalenin son şekline katkıda bulundular.
• D. Çayan ve E. Unur çalışmanın fikirlerini tasarladılar ve makaleyi yazdılar; D. Çayan, M. Nisari, D. Patat ve E. Dağlı veri toplama ve analizi gerçekleştirdi; H. Akalın gen ekspresyon aşamalarını gerçekleştirdi.

Etik Onay
Makalenin araştırmasında yürütülen tüm hayvan ve insan deneyleri, ARRIVE kılavuzları, AB Direktifi 2010/63/EU ve Hayvan Deneyleri Ulusal Etik Komitesi (HADMEK, HADYEK) yönergelerine uygun olmalıdır. Gönderilen makale hayvan (omurgalı) ve insan deneklerinin kullanımını içeriyorsa, yazarlar makale çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirdiklerini ve yetkili kurum kurullarından onay aldıklarını kanıtlamalıdırlar (etik komite ismi ve numarası). Çalışma etik onay gerektirmiyorsa, bu da yazıda ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Makaleye “Teşekkür” bölümünden sonra "Etik Onay" başlığı ile açıklama eklenmelidir.

Kaynaklar

Tüm kaynaklar APA 6 stiline uygun olarak verilmelidir. Kaynakların düzenlenmesinde Endnote gibi kaynakça yönetim yazılımları kullanılabilir. Kaynakça yönetim yazılımlarında APA 6th çıktı formatı kullanılmalıdır.

Metin içindeki atıflarda format, yazarların soyadı ve yayın yılı şeklinde olmalıdır. Örnek; (Bingel, 1981) veya (Uysal ve Avşar, 1994).
İkiden fazla yazarı olan atıflarda sadece ilk yazarın soyadı verilmeli ve 'vd.' ile devam etmelidir. Örnek; (Gücü vd., 2016).

Eğer atıf yapılan kaynak cümlenin içinde yer alıyorsa, yazarların soyadını takiben sadece kaynağın yılı parantez içinde verilmelidir. Örnek; Erkoyuncu (1983), Pauly vd. (1978).
İki veya daha fazla kaynağa metin içinde atıf yapılıyorsa, atıf yapılan kaynaklar kaynaklarda yer aldığı şekilde alfabetik sırayla verilmelidir (Bingel, 1978; Gulland, 1987; Holden ve Raitt, 1974) veya (Kocataş, 1978, 1979, 1981) veya (Avşar ve Bingel, 1988a, 1988b).

Kaynakçada yazarların isimlerinin ve tarihlerinin yazılışları metinlerle tamamen aynı olmalıdır. Tüm atıflar kaynakça bölümünde eksiksiz verilmelidir. Kaynakça bölümünde kaynaklar yazarların soyadlarına göre alfabetik sırada olmalıdır. Birden fazla yazarı olan kaynaklar da ise birinci yazarın soyadı alfabetik sırada yer almalıdır. Eğer, yazar adı yoksa eser adı esas alınır.

Türkçe makalelerde referansların makale başlıkları kısmı ve dergi isimleri orijinal dilinde olmalı ancak, diğer bildirimler Türkçe olarak yazılmalıdır.

DOI numarası referansın sonuna eklenmelidir. DOI bilgisinden sonra nokta konulmamalıdır.

Web referanslarında asgari olarak tam URL adresi ve en son erişim tarihi verilmeli ve referans bilgilerinin sonuna eklenmelidir.

Kaynaklar, yazarların soyadı, yazarın adının ilk harfleri, (yayın yılı). Makale başlığı. Dergi adı, cilt (sayı), sayfa numara aralığı. doi: xxxxxx şeklinde yazılmalıdır. Makale başlığı sadece ilk sözcükte ilk harf büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük harf, dergi ismi italik (tam olarak yazılmalı) ve her sözcük büyük harfle başlamalıdır (Fisheries Research, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences). Cilt italik (sayı) yazılmalıdır.

Kaynakçada yazılan dergi, kitap, kitap bölümü, bildiri ve internet kaynaklarının bir örneği aşağıda gösterilmektedir;

Makale:
Baran, B. (2010). Scaphopod species (Mollusca) of the Turkish Levantine and Aegean seas. Turkish Journal of Zoology38(2), 190-209. doi:10.3906/zoo-0902-12

Ak, İ., & Türker, G. (2018). Antioxidant properties and phytochemicals of three brown macro algae from the Dardanelles (Çanakkale) strait. Agricultural Science and Technology10(4), 354- 357. doi: 10.15547/ast.2018.04.065

Jonsdottir, R., Sveinsdottir, K., Magnuisson, H., Arason, S., Lauritzsen, K., & Thorarinsdottir, K. A. (2011). Flavor and quality characteristics of salted and desalted cod (Gadus morhua) produced by different salting methods. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(8), 3893-3904. doi: 10.1021/Jf104203p

Kitap:
Meilgaard, M., Civille, G. V., & Carr, B. T. (1999). Sensory evaluation techniques (3rd ed) (387 p. CRC Press, Inc. ed.). Boca Raton, FL: CRC Press.

Parsons, T.R., Matia, Y., & Lalli, C.M. (1984). A manual of chemical and biological methods for seawater analysis. New York: Pergamon Press.

Özdamar, K. (1997). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi I. Eskişehir: Kaan Yayın evi.

Kitap bölümü:
Sikorski, Z. E., & Ruiter, A. (1995). Changes in proteins and nonprotein nitrogen compounds in cured, fermented, and dried seafoods. In Z. E. Sikorski, B. S. Pan & F. Shahidi (Eds.), Seafood Proteins (pp. 113-126). Berlin: Springer.

Bildiri:
Soultos, N., Lossifidou, E., Lazou, T. & Sergedilis, D. (2010). Prevalence and antibiotic susceptibility of Listeria monocytogenes isolated from RTE seafoods in Thessaloniki (Northern Greece). In Ş. Çaklı, U. Çelik, C. Altınelataman (Eds.), West European Fish Technologists Association Annual Meeting 2010 (pp. 94-98). İzmir, Turkey: Bildiriler Kitabı.

Werlinger, C., Mansilla, A., Villarroel, A., & Palacios, M. (2009). Effects of photon flux density and agricultural fertilizers on the development of Sarcothalia crispata tetraspores (Rhodophyta, Gigartinales) from the Strait of Magellan, Chile. In M. A. Borowitzka, A. T. Critchley, S. Kraan, A. Peters, K. Sjøtun & M. Notoya (Eds.), Nineteenth International Seaweed Symposium: Proceedings of the 19th International Seaweed Symposium, held in Kobe, Japan, 26-31 March, 2007. (pp. 307- 315). Dordrecht: Springer Netherlands.

Tez:
Lauritzsen, K. (2004). Quality of salted cod (Gadus morhua L.) as influenced by raw material and salt composition. (PhD Dissertation), University of Tromsø, Norway.

Elektronik (web) kaynaklar:

Andrews, T. (2010). What vitamins are found in fish? Erişim tarihi: 27.11.2012, http://www.livestrong.com/article/292999-what-vitamins-are-found-in-fish

FAO (2018). FAO Yearbook of Fishery Statistics/Global Production Statistics 1950-2015. Erişim tarihi: 24 January 2018, http://www.fao.org/fishery/statistics/global-production/query/en/

Yayım öncesi (proof):

İlgili yazara makalenin yayım öncesi son hali gönderilecektir. Yalnızca yazım hataları düzeltilebilir; Düzenlenen yazıda değişiklik veya eklemeye izin verilmeyecektir. Sonraki düzeltmeler mümkün olmayacağından, lütfen ilk gönderiminizin tamamlandığından emin olunuz.

Telif Hakkı Bildirimi
Bir makalenin ÇOMU-JMSF'ye gönderilmesi üzerine, gönderim sürecinin bir parçası olarak bir telif hakkı devir formu doldurulmalıdır. Telif hakkı devir formuna https://dergipark.org.tr/tr/journal/2332/file/ adresinden ulaşılabilir. Makale gönderen yazarlar formu indirmeli, imzalamalı, taramalı ve sistem üzerinden göndermelidir. Makale ile birlikte telif hakkı devir formu göndermeyen yazarların makaleleri daha fazla inceleme için kabul edilmeyecektir. Telif hakkı devir formunu doldurarak, tüm yazarlar makalenin başka bir yere yayınlanmak üzere gönderilmediğini onaylar. Makale kabul edildiğinde COMU-JMSF, makaleyi herhangi bir biçimde yayınlama ve çoğaltma hakkına sahiptir.