English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi

Yazım Kuralları

COMU Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi (COMU J Mar Sci Fish), Deniz Bilimleri ve Balıkçılık hakkında orijinal makale, derleme, kısa not, raporlar ve Editöre mektup olarak sunulan tüm araştırmaları yayınlamaktadır.

COMU Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi yılda iki kez (Temmuz, Aralık) yayınlanmakta olup, hakemli bir dergidir.

Orijinal makaleler: Ek materyaller (tablolar, şekiller vb.) ve maksimum 50 referans dahil  25 sayfa ile sınırlıdır.

Derlemeler: Ek materyaller (tablolar, şekiller vb.) ve maksimum 120 referans dahil  25 sayfa ile sınırlıdır.

Kısa not: Kısa yazılar, ve maksimum 40 referans ile 10 sayfa sınırlıdır.

Raporlar: Bunlar 10 daktilo ile yazılmış sayfa ve en fazla 40 referans ile sınırlıdır.

Editöre Mektuplar: Yazılar 3 sayfa ile sınırlıdır.

MAKALE GÖNDERME

1) Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

2) COMU Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi'ne tüm makaleler derginin web sitesi üzerinden, http://dergipark.gov.tr/jmsf adresinden elektronik ortamda sunulmalıdır.

Dosyaların oluşturulması ve yüklenmesi sırasında adım adım yönlendirileceksiniz.

Daha fazla bilgi için, lütfen editöre başvurun:

Yardım. Fikret ÇAKIR

jmsfdergi@comu.edu.tr

“COMU Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Dergisi”

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Terzioğlu Kampüsü, 17100 Çanakkale

3) Tüm yazılar editoryal incelemeye tabidir.

4) Başlık, yazar / yazarların adı, soyadı, kurumu ve adresi, yazışma adresi ve makalenin türü ayrı bir sayfaya yazılmalı ve makalenin ilk sayfasına eklenmelidir.

5) Makaleler daha önce yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ve başka bir yerde yayınlanması için sunulmuş veya aynı anda değerlendirilmiş olmamalıdır.

6) Makaleler hakem değerlendirmesi ve revizyondan sonra son kabul sırasına göre yayınlanır.

7) Dergimiz çift hakem değerlendirme süreci yürütmektedir.

8) Tüm makalelerin orijinallikleri intihal kontrolü yazılımı kullanılarak tespit edilir.

9) Makale yayınlanmak üzere kabul edilirse, tüm yazarlar tarafından imzalanan Telif Hakkı Devri Sözleşmesi Formu gönderilmelidir.

10) Yazarlar, gerekli etik komisyon raporunun onay seri numarasını materyal ve yöntemler bölümünde belirtmelidir. Gerekirse, yayın kurulu etik komisyon raporunun resmi belgesini de isteyebilir.

MAKALE  HAZIRLAMA

Düzgün sunum yapmak ve gereksiz gecikmeleri önlemek için, yazarlardan aşağıdaki ilkelere uymaları istenir:

Yazı, Times New Roman yazı tipi (12 punto) kullanılarak MS Word formatında hazırlanmalı ve sayfanın bir tarafında 2.5 cm kenar boşlukları bırakılmalı ve çift aralık ile yazılmalıdır. Bakteri, virüs, parazit ve mantar türlerinin isimleri ve anatomik terimler gibi Latince ifadeleri, orijinal hallerini koruyarak italik karakterlerle yazılmalıdır. Orijinal çizimler, şekiller, resimler vb. makale ile birlikte sunulmalıdır.

Orijinal makale aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir: Başlık sayfası (başlık, yazar ve yazışma adresi dahil), özet, anahtar kelimeler, giriş, materyal ve yöntem, Bulgular  ve tartışma, teşekkür ve kaynaklar.

Derlemeler şu şekilde düzenlenmelidir: Başlık sayfası (başlık, yazarlar ve yazışma adresi dahil), özet, anahtar kelimeler, giriş, tartışma, teşekkür ve kaynaklar.

Sayfalar özet sayfadan başlayarak numaralandırılmalıdır.

Kısaltmalar Uluslararası kuralları takip etmeli ve metinde ilk sözlerinde tanımlanmalıdır.

Semboller uluslararası kullanıma uygun olarak seçilmeli ve ilk kullanıldığı yerde tanımlanmalıdır.

Başlık Sayfası

Başlık: Kısa ve bilgilendirici olmalı ve her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Yazarlar: Yazarların adları ve soyadları, her bir kelimenin ilk harfi için büyük harfle yazılacaktır ve yazarın adresi, üst karakter numaralarıyla bağlantılı olmalı ve başlığın altında listelenmelidir. Sorumlu yazar, yazar adlarında (*) belirtilmelidir.

Özet

Amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar kısaca verilmeli ve 300 kelimeyi geçmemelidir.

Anahtar kelimeler

Yazarlar, makalenin kapsadığı konuyu tanımlayan en fazla 6 anahtar sözcük vermelidir. Tüm anahtar kelimeler, virgül kullanarak yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, zorunlu değilse, başlık kelimelerinin kopyası olmamalıdır.

Giriş

Bu bölüm genellikle ilgili literatürün kısa bir yorumuna dayalı makalenin konusunu belirtmelidir. Yenilik ve çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir. Giriş, bir okuyucunun dikkatini çok çeşitli bilimsel disiplinlerden çekecek kadar genel olmalıdır.

Materyal ve Yöntem

Bu bölüm kullanılan materyal ve yöntemlerin kısa ve net bir açıklamasını içerir. Altbaşlıklar uygun şekilde verilebilir. Malteryalerin veya atıf yapılan araştırmacıların ayrıntılı açıklamaları, karşılaştırmalar ve analiz tipleriinden bahsedilmelidir. Hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalar için, yazarlar makalenin bu bölümünde Yerel Etik Kurulun onayını belirtmelidir. Verilerin istatistiksel analizi ve kullanılan kimyasalların tanımlayıcı ayrıntıları bu bölümde kısaca alt başlık olarak açıklanmalıdır.

Bulgular ve Tartışma (ayrı veya birlikte)

Araştırmanın verileri ve bulguları (tablo ve şekiller) açık ve net bir şekilde tanımlanmalı ve ilgili literatür alıntıları ile karşılaştırılması uygun şekilde yapılmalıdır. Yazarlar, deney bulgularını açıklarken, geçmiş zaman kullanmalıdır. Daha önce yayınlanmış bulgular şimdiki zamanda yazılmalıdır. Önemli bulgular, son paragrafta sonuç olarak kısaca özetlenmelidir. Verilerin spekülasyonu ve detaylı yorumlanması bulgulara dahil edilmemeli fakat tartışma bölümüne dahil edilmelidir.

Tablo ve Şekiller

Tablo ve Şekil başlıkları kısa ve bilgilendirici olmalıdır. Tanımlayıcı başlıklar tabloların üstünde ve şekillerin altında verilmelidir.

Şekillerin açıklamaları, “Şekil 1, Şekil 2…” etiketli referanslar listesinden sonra listelenmelidir, sadece bir şekil  varsa başlık “Şekil” olarak etiketlenmelidir. Şekiller ayrı dosyalar olarak kaydedilmeli ve gönderilmelidir. Dosyalar TIFF veya JPEG olarak kaydedilmelidir.

Tablolar, makalenin sonunda,  Tablo 1, Tablo 1. şeklinde verilmelidir, yalnızca bir Tablo olması durumunda, “Tablo” olarak etiketlenmelidir. Tablolar, Word formatında tablo aracı kullanılarak ayrı sayfalarda hazırlanarak sunulmalıdır.

TIFF (veya JPEG): Renkli veya gri tonlamalı fotoğraflar (yarım tonlar), minimum 300 dpi'de kaydedilmelidir. TIFF (veya JPEG): Bitmaplenmiş (saf siyah beyaz pikseller) çizgi çizimleri, minimum 1000 dpi'de kaydedilmelidir.

TIFF (veya JPEG): Kombinasyonlar bitmapped çizgi / yarım ton (renkli veya gri tonlamalı), minimum 500 dpi'de kaydedilmelidir.

Teşekkür

Destek veren kurumlar veya bireylere tesekkür, referans listesinden hemen önce kısaca verilmelidir.

Kaynaklar

Kaynaklar, Amerikan Psikologlar Derneği Yayın El Kitabı'na göre hazırlanmalıdır (6. basım). Bu, metin atıflarında, yazarın soyadının ve kaynak için yayın yılının metinde görünmesi gereken yazar-tarih yöntemine uyması gerektiği anlamına gelir (Tülsner, 1994).

Örnekler:

(Tülsner, 1994) - bir yazar

(Ackman ve McLeod 2000) - iki yazar

(Eerola, Hinkkanen, Lindfors ve Hirvi, 1993) - ilk alıntıda ikiden fazla yazar

(Eerola ve diğerleri, 1993) veya (Eerola ve diğ., 1993) - sonraki alıntılarda

(Aminullah Bhuiyan, 1986a, 1986b) - aynı yıl içinde aynı yazar (lar) tarafından birden fazla makale

(Arnold & Brown, 1978; Arnold, Price, & Brown, 1980) - en çok atıf yapılan ilk yıl tarafından listelenmiştir.

Tüm referans listesi önce alfabetik olarak düzenlenmeli ve daha sonra gerekirse makalenin sonunda kronolojik olarak sıralanmalıdır. Referansın “basımda” olarak gösterilmesi, makalenin yayın için kabul edildiğini gösterir. Web referanslarında, asgari olarak, tam URL adresi ve referansın en son erişildiği tarih verilmelidir. Referans listelerindeki en yaygın girdilerin bir örneği aşağıda görünmektedir. Yazarların isimlerinin ve tarihlerinin yazılışlarının referans listesindeki metinlerle tamamen aynı olması için yazının dikkatlice kontrol edilmesi gerekir. Lütfen mümkün olduğunda tüm referanslar için bir DOI'nin sağlanması gerektiğini unutmayın.

Örnekler:

Dergi makalesi: Jonsdottir, R., Sveinsdottir, K., Magnuisson, H., Arason, S., Lauritzsen, K., & Thorarinsdottir, K. A. (2011). Flavor and quality characteristics of salted and desalted cod (Gadus morhua) produced by different salting methods. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(8), 3893-3904. doi: 10.1021/Jf104203p.

Kitap: Meilgaard, M., Civille, G. V., & Carr, B. T. (1999). Sensory evaluation techniques (3rd ed) (387 p. CRC Press, Inc. ed.). Boca Raton, FL: CRC Press.

Kitap bölümüSikorski, Z. E., & Ruiter, A. (1995). Changes in proteins and nonprotein nitrogen compounds in cured, fermented, and dried seafoods. In Z. E. Sikorski, B. S. Pan & F. Shahidi (Eds.), Seafood Proteins (pp. 113-126): Springer US.

TezLauritzsen, K. (2004). Quality of salted cod (Gadus morhua L.) as influenced by raw material and salt composition. (PhD Dissertation), University of Tromsø, Tromsø, Norway.

Elektronik kaynaklarGlobal Production Statistics 1950-2015. FAO Yearbook of Fishery Statistics. http://www.fao.org/fishery/statistics/global-production/query/en / Accessed 24 January 2018.